Verlof aanvragen

Van zijn/haar 5e tot 18e jaar heeft ieder kind in Nederland leerplicht. Of leerrecht, zoals wij het zien. De ouder/verzorger draagt de verantwoordelijkheid dat ieder kind naar school gaat. Dit betekent dat uhet kind op tijd ingeschreven moet zijn op een school en dat het kind iedere dag  op tijd op school is en het lesprogramma volledig volgt. Het betekent ook dat een kind niet zonder geldige reden mag wegblijven van school.

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden. Een papieren versie is ook op school te verkrijgen. 

 

'In welke gevallen kan ik extra verlof aanvragen?'

In een aantal gevallen is het toegestaan om extra verlof aan te vragen. Dit zijn gevallen rondom ziekte, religieuze feestdagen en bijzondere familieomstandigheden. extra verlof toegestaan. Voor de concrete gevallen verwijzen we je naar de website van Leerplicht ZHZ

Let op. Wanneer er zonder toestemming van de directeur verlof wordt opgenomen en/of een leerling zonder toestemming thuis blijft, is de school verplicht dit ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Extra verlof: dit zijn de voorwaarden
* Ouders dienen hun uiterste best te doen om het verlof zo kort mogelijk te houden. 

* Een aanvraag moet, indien mogelijk,  ten minste 4 weken van tevoren schriftelijk bij de school worden ingediend.
* De reden achter het verzoek moet altijd kunnen worden aangetoond. 

De directeur beslist op verzoeken tot en met tien schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de wettelijke regels. voor overleg kan de  leerplichtambtenaar geraadpleegd worden. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar en gelden hierbij gewichtige omstandigheden, dan wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar.

Klaar voor de toekomst

Een sterke en zelfredzame persoonlijkheid die klaar is voor de toekomst. Dat is waar we op de Anne Frankschool aan bijdragen. Laten we er daarom samen voor zorgen dat kinderen zo min mogelijk schooltijd missen.