Vreedzaam

Kinderen leren....

* een eigen mening vormen;     
* ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren;     
* door discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is;   
* actief te luisteren, te overleggen en samen te werken;   
* elkaars mening te respecteren;     
* eigen verantwoordelijkheid te nemen;   
 * zichzelf te presenteren;   
 * zich te motiveren voor school en hun omgeving.     
* op speelse wijze de werking van democratie te ervaren en om actief deel te  nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap). 

 

Op de Anne Frankschool werken we samen aan een positief en veilig klimaat en aan democratisch burgerschap. We gebruiken daarvoor de methode 'Vreedzaam'.
De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen een stem krijgen en zich gehoord en gezien voelen. En waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.Kinderen gaan hierdoor met meer plezier naar school. Daar heerst een klimaat waarin ze goed kunnen leren en werken.
Vreedzaam bestaat uit een interactieve lessenserie voor groep 1 t/m groep 8. De serie geeft houvast en zorgt voor continuïteit. 
Ieder jaar staan er 6 thema's centraal, die in alle groepen tegelijkertijd behandeld worden. Doordat alle kinderen en leerkarchten tegelijk met het thema bezig zijn, zorgt dit voor verbinding op school. 

We horen bij elkaar

Dit thema draait om groepsvorming en een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden die ze uit kunnen voeren. 

We lossen conflicten zelf op

Kinderen leren wat “conflict” betekent en wanneer dit een ruzie wordt. Ze ontdekken hoe je kunt reageren op een conflict. Kinderen leren zélf – met een eenvoudig stappenplan – hun conflicten op te lossen.

We hebben oor voor elkaar

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. We besteden aandacht aan de rol van misverstanden. We oefenen met het verplaatsen en inleven in een ander. En met actief luisteren en samenvatten. Zo leren we kinderen met misverstanden om te gaan. 

We hebben hart voor elkaar

Om een positief klimaat te creëren in de klas en op school, is het van groot belang dat kinderen met gevoelens om kunnen gaan. Daarom besteden we aandacht aan twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing: het herkennen en benoemen van eigen gevoelens, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

We dragen allemaal een steentje bij

Alle kinderen leveren een bijdrage aan de gemeenschap. Je bent met elkaar verantwoordelijk. Een belangrijk onderdeel van Vreedzaam is mediatie, het bemiddelen bij conflicten. Alle kinderen leren wat dit is. Daarnaast worden elk jaar kinderen uit groep 5 t/m 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Op een rustige plek in de school voeren zij een gesprek met de kinderen om hun conflict op te lossen.

We zijn allemaal anders

We leren kinderen om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan tolerantie, acceptatie en waardering van de verschillen. Kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.