Ons onderwijs

Het jonge kind
Kinderen in groep 1/2 krijgen de tijd en ruimte om te spelen, want spelen is leren! Ontdekken, uitproberen, je fantasie gebruiken, je vrij kunnen bewegen, nieuwe ideeën bedenken, problemen leren oplossen en de wereld ervaren en waarnemen met alle zintuigen. 
De leerkracht heeft een belangrijke en stimulerende rol. Door doelgerichte instructie leren de kinderen stap voor stap bepaalde vaardigheden, zoals een vouwwerk maken of de volgorde van de cijfers. De leerkracht doet het voor, daarna samen, vervolgens oefenen de kinderen de vaardigheid met elkaar en tot slot kunnen ze het zelf! Om de ontwikkeling van taakgerichtheid te stimuleren, maken wij een onderscheid tussen de jongste kleuters in groep 1 en de oudste kleuters in groep 2. De oudste kleuters maken in een week drie verplichte taken. De taken vormen een weektaak, dat wil zeggen dat de kinderen zelf mogen beslissen wanneer zij de taken gaan doen, maar ze moeten aan het einde van de week gedaan zijn.Met behulp van Het Kindvolgmodel (ons observatiesysteem), volgen wij de kinderen in hun gehele ontwikkeling en bekijken we hoe elk kind zich ontwikkelt t.o.v. de leerlijnen. 

(Leren) lezen
Zorgen dat kinderen leren lezen, is de allerbelangrijkste taak van het onderwijs. Een goede leesstart begint niet pas in groep 3. Al in groep 1 en 2 leren kinderen kennis en vaardigheden die van invloed zijn op het leren lezen.
In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen aan het verder ontwikkelen van de technische leesvaardigheid. Vanaf groep 4 gebruiken we daar de methode Estafette voor. 
Technisch lezen is geen doel op zich, maar de vaardigheid die geautomatiseerd moet worden zodat tekstbegrip kan ontstaan. Vanaf de tweede helft van groep 4 wordt begrijpend lezen ook een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Door de methode nieuwsbegrip krijgen de kinderen iedere week informatie over een actueel onderwerp. Dat verhoogt de betrokkenheid enorm!  

Rekenen
Rekenen is net als lezen en schrijven een basisvaardigheid om je te kunnen redden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld, rekenen met tijd en procenten als er een artikel afgeprijst is. Dit komt iedereen in het dagelijkse leven tegen.
De methode 'getal & ruimte junior' helpt ons bij het aanleren van de rekenvaardigheden. Doordat er per week 1 doel centraal staat, is er gericht aandacht en tijd voor het bereiken van dat lesdoel. 

Sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap
Je bent in de klas, thuis, op de wereld niet alleen. Iedereen heeft vaardigheden nodig om te leren omgaan met de ander maar ook met zichzelf. Wie ben ik, wat zijn mijn talenten, wat vind ik ingewikkeld, wat helpt me in een lastige situatie? 
De methode 'De Vreedzame School' heeft in een doorgaande lijn van groep 1 tot groep 8 een aanbod, waardoor de kinderen wekelijks iets leren, ergens mee oefenen en zichzelf ontwikkelen. 

Wereldoriëntatie
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze willen het onbekende ontdekken. De methode 'Blink' helpt de kinderen om de onderzoeker in henzelf wakker te maken. Er wordt thematisch gewerkt. In ieder thema krijgen de kinderen eerst informatie over een onderwerp, en passen deze vervolgens toe in een eindopdracht of onderzoek. Alles wat ze leren kunnen ze direct toepassen. 

Cultuureducatie
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Lessen in muziek, dans en drama en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is daarom belangrijk in ons onderwijs. Door samen te werken met vakdocenten zorgen we ervoor dat ons aanbod van hoge kwaliteit is. 

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, hebben twee keer per week een les bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 en 2 blijven op school en gymmen in het eigen speellokaal. De ene les wordt gegeven door de vakleerkracht, de andere les door de eigen leerkracht. 
Vanaf groep 3 lopen de kinderen 2x per week naar de gymzaal in de Johan van Egmondstraat, waar zij beide keren les krijgen van de vakleerkracht. Iedere donderdagmiddag na schooltijd is Gorinchem Beweegt ook aanwezig (voorjaar/ zomers op het plein, najaar en winter in de gymzaal) om lekker te sporten en bewegen met de kinderen.
Als er genoeg animo is, doen we natuurlijk ook mee met zoveel mogelijk sporttoernooien!